Pobočky - kde môžete autá objednať: Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Prešov

0910 21 11 61

AKO OBJEDNAŤ

užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri objedaní našich služieb, najčastejšie kladené otázky od našich zákazníkov

Podmienky a oprávnenia pre klienta autopožičovne

Nájomca musí splňovať nasledovné požiadavky a mať tieto povinné oprávnenia a preukazy:

Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky):

Vodičský preukaz
Občiansky preukaz

Fyzická osoba (cudzinec):

Vodičský preukaz
Pobytový preukaz
Preukaz s adresou trvalého bydliska

Právnická osoba:

Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať, objednávka prenájmu, živnostenský list, plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou.

Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.

Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu.

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave, ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky.

Povinnosti nájomcu

Pred samotným zapožičaním vozidla je nájomca povinný podpísať zmluvu.

Nájomca je povinný sa oboznámiť s podmienkami prenájmu i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Nájomca, ktorý podpisuje zmluvu o prenájme vozidla musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 20 rokov.

Nájomca skôr ako uzavrie zmluvu o “Prenájme vozidla” musí oboznámiť prenajímateľa, že má úmyseľ vycestovať do zahraničia. Následne uvedie prenajímateľovi miesto a lokalitu zahraničného výjazdu.

Nájomca je povinný pri používaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Možné sankcie za ich porušenie hradí nájomca.

Nájomca musí uhradiť sumu za zapožičanie vozidla vopred a to za celú dobu prenájmu vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.

Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania a údržby vozidla. Ak nájomca má zapožičané vozidlo práve v období, keď má byť uskutočnená pravidelná povinná prehliadka, musí a je povinný umožniť túto prehliadku prenajímateľovi absolvovať. Vozidlo dostaví v stanovený čas prenajímateľovi.

Nájomca má povinnosť zabrániť poškodeniu, zničeniu funkčných častí vozidla. Musí kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Nevykonaním údržby, kontroly vozidla môže byť zapríčinené poškodenie vozidla. Z tohto dôvodu je nájomca povinný vzniknutú škodu zaplatiť.

Nájomca má povinnosť nepožičať vozidlo a zároveň nezverovať jeho riadenie inej osobe ako je uvedené v zmluve. Nemôže prevádzku vozidla využívať a zúčastnovať sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované alebo inak chránené.

Nájomca taktiež nesmie uskutočňovať ( za poplatok vozidlo pre tretie osoby ) prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.

Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla ako pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu.

Nájomca je povinný vrátiť vozidlo so stavom PHM v nádrži, aký bol pri jeho prevzatí.

Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať si PHM a ostatné náplne, doplnenie kvapalín a drobné opravy ako napr. výmenu žiarovky a opravu defektu.

Nájomca sa oboznámi s vhodnými druhmi PHM a ostatných náplní pre dané vozidlo. Nájomca je povinný počas doby užívania vozidla uschovať si všetky doklady preukazujúce čerpanie PHM a ostatných náplní. Tieto doklady na požiadanie prenajímateľa predloží k nahliadnutiu pri odovzdávaní vozidla.

Nájomca v prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 99€.

Nájomca okamžite pri vzniku akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle alebo ak bude účastníkom dopravnej nehody nahlási túto udalosť orgánom PZ SR, a zároveň do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámi prenajímateľovi, ktorý určí ďalší postup.

Ak uplynie doba zapožičania, nájomca vozidlo vráti na dohodnuté miesto alebo zmluvu predĺži a zaplatí vopred dohodnuté nájomné.

Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť.

Ako objednať

Prenájom vozidiel môžete vykonať v nasledovných mestách (+ okolie): Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen, Košice, Prešov

Objednať vozidlo môžete prostredníctvom telefónu a mailu.

Vozidlá pristavíme (v cene prenájmu) kdekoľvek v mieste podnikania.

Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu.

Nájomca musí uhradiť sumu za zapožičanie vozidla vopred a to za celú dobu prenájmu vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.

copyright B+B United Group, s.r.o. 2019 | web: fg Ateliér | zdroj obrázkov vozidiel: skoda-auto.sk, volkswagen.sk